Stanovy asociace

STANOVY SPOLKU

Čl. 1 Název a sídlo spolku

Název: Asociace českých lockpickerů zapsaný spolek, zkratka z.s. (dále jen „spolek“)

Anglický ekvivalent názvu: Czech Lockpicker Association

Sídlo: Luční 857, 356 01 Sokolov

Čl. 2 Statut spolku

1. Spolek Asociace českých lockpickerů, z.s. je dobrovolná, nezávislá, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek Asociace českých lockpickerů, z.s. je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb. a je založena na dobu neurčitou.

Čl. 3 Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku je:

a) Sdružovat osoby zabývající se nedestruktivním překonáváním zámkových systémů a prezentovat tuto činnost výhradně jako sportovní aktivitu,

b) hájení profesních zájmů členů spolku,

c) přijímání a vydávání Etického kodexu členů,

d) poskytování poradenských služeb veřejnosti v oblasti mechanického zabezpečení,

e) organizování společných činností pro potřeby členů spolku,

f) organizování místních a mezinárodních turnajů v nedestruktivním otvírání zámků a zámkových systémů.

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále hospodářskou činnost vedlejší:

a) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

b) testování, měření, analýzy a kontroly,

c) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

d) provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,

e) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činnosti,

f) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,

g) výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Čl. 4 Členství

1. Členem spolku může být každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku a dovršila věku 18 let.

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena spolku.

4. Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením radě,

b) úmrtím člena,

c) u právnické osoby jejím zrušením,

d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,

e) zánikem spolku.

5. Dokladem o členství je členský průkaz vydaný radou spolku, který je platný 3 roky a je možné po schválení radou jeho platnost prodloužit.

Čl. 5 Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze,

b) volit orgány spolku,

c) být volen do orgánů spolku,

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e) být informován o činnosti spolku a činnosti jeho orgánů,

f) účastnit se činnosti spolku.

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

c) platit řádně a včas členské příspěvky,

d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6 Orgány spolku jsou

a) Členská schůze,

b) rada spolku,

c) předseda a místopředseda spolku,

d) revizní rada.

Čl. 7 Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3. Členskou schůzi svolává rada spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.

4. Členská schůze zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov spolku,

b) schvaluje plán činnosti spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

c) volí členy rady spolku a revizní rady,odvolává členy rady. V případě, že počet členů rady klesne pod tři, proběhne dovolba členů do počtu schváleného na poslední členské schůzi.

d) rozhoduje o zrušení členství,

e) rozhoduje o zrušení spolku.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor mimořádnou členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

Čl. 8 Rada spolku
1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

2. Rada je volena na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů spolku a má lichý počet členů. Počet členů rady je určen hlasováním členské schůze.

3. Funkční období členů rady spolku trvá 2 roky ode dne zvolení.

4. Rada zejména:

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,

b) koordinuje činnost spolku,

c) svolává členskou schůzi,

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,

e) rozhoduje o přijetí za člena spolku,

f) zodpovídá za hospodaření spolku, účetní evidenci a navrhuje rozpočet na další období,

g) sestavuje výroční zprávu spolku.

5. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

6. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

7. O zasedání rady se pořizuje zápis, který je k dispozici všem členům spolku.

Čl. 9 Předseda a místopředseda

1. Statutárními orgány spolku jsou předseda a místopředseda spolku, každý z nich může za spolek jednat samostatně.

2. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek, jednají jejím jménem. Rozsah pravomocí předsedy a místopředsedy stanoví rada.

3. Předsedu a místopředsedu volí rada spolku.

4. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a plynulý chod spolku.

5. Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku.

6. Předseda spolku a místopředseda spolku mohou společně udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Čl. 10 Revizní rada

1. Je kontrolním orgánem spolku, je volena členskou schůzí a má lichý počet členů. Počet členů určuje členská schůze.

2. Revizní rada volí ze svého středu hlavního revizora, který organizuje a řídí její činnost,

3. Revizní rada kontroluje činnost spolku, hospodaření s finančními prostředky a o své činnosti podává zprávu členské schůzi spolku.

Čl. 11 Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b) dotace a granty,

c) členské příspěvky,

d) členský příspěvek se stanoví na 1 rok. Člen spolku je povinen příspěvek uhradit do 30 dnů od vzniku členství. V dalších letech do 30. 6. . Nezaplatí-li člen členský příspěvek ve stanovené lhůtě pozastavují se jeho členská práva do dne uhrazení příspěvku,

e) prostředky získané vlastní činností, přičemž zůstává podmínkou, že se spolek neorientuje na vytváření zisku, ale získává prostředky pouze jako vedlejší aspekt svého působení a používá je výhradně na krytí nákladů spojených s fungováním spolku.

3. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 12 Zánik spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze.

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 13 Závěrečná ustanovení

Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.

V Praze dne 29. 11. 2015