Stanovy asociace

Čl. 1 Název a sídlo asociace
Název: Asociace českých lockpickerů. Anglický ekvivalent názvu: Czech Lockpicker Association. (dále jen „asociace“)
Sídlo: Na Líše 726/27, 141 00 Praha 4

Čl. 2 Statut asociace
1. Asociace je dobrovolná, nezávislá, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Asociace je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb. a je založena na dobu neurčitou.

Čl. 3 Cíl činnosti asociace
Cílem asociace je:
a) sdružovat osoby zabývající se nedestruktivním překonáváním zámkových systémů a prezentovat tuto činnost výhradně jako sportovní aktivitu,
b) hájení profesních zájmů členů asociace,
c) přijímání a vydávání Etického kodexu členů,
d) poskytování poradenských služeb veřejnosti v oblasti mechanického zabezpečení,
e) organizování společných činností pro potřeby členů asociace,
f) organizování místních a mezinárodních turnajů v nedestruktivním otvírání zámků a zámkových systémů.

Čl. 4 Členství
1. Členem asociace může být každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli asociace a dovršila věku 15 let.
2. O přijetí za člena asociace rozhoduje na základě písemné přihlášky rada asociace.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena asociace.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
e) zánikem asociace.
5. Dokladem o členství je členský průkaz vydaný radou asociace, který je platný 3 roky a je možné po schválení radou jeho platnost prodloužit.

Čl. 5 Práva a povinnosti členů
1. Člen asociace má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány asociace,
c) být volen do orgánů asociace,
d) obracet se na orgány asociace s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e) být informován o činnosti asociace a činnosti jeho orgánů,
f) účastnit se činnosti asociace.
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy asociace,
b) aktivně se podílet na plnění cílů asociace,
c) platit řádně a včas členské příspěvky,
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech asociace,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno asociace.

Čl. 6 Orgány asociace jsou
a) valná hromada,
b) rada asociace,
c) předseda a místopředseda asociace,
d) revizní rada.

Čl. 7 Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové asociace.
3. Valnou hromadu svolává rada asociace podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů asociace.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov asociace,
b) schvaluje plán činnosti asociace pro příslušné období, výroční zprávu asociace, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c) volí členy rady asociace a revizní rady,odvolává členy rady. V případě, že počet členů rady klesne pod tři, proběhne dovolba členů do počtu schváleného na poslední řádné valné hromadě.
d) rozhoduje o zrušení členství,
e) rozhoduje o zrušení asociace.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá výbor mimořádnou valnou hromadu, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení asociace je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů asociace.

Čl. 8 Rada asociace
1. Rada asociace je výkonným orgánem asociace, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost asociace v období mezi zasedáními valné hromady. 2. Rada je volena na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů asociace a má lichý počet členů. Počet členů rady je určen hlasováním valné hromady. 3. Funkční období členů rady asociace trvá 2 roky ode dne zvolení.
4. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost asociace,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena asociace,
f) zodpovídá za hospodaření asociace, účetní evidenci a navrhuje rozpočet na další období,
g) sestavuje výroční zprávu asociace.
5. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
6. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
7. O zasedání rady se pořizuje zápis, který je k dispozici všem členům asociace.

Čl. 9 Předseda a místopředseda
1. Statutárními orgány asociace jsou předseda a místopředseda asociace, každý z nich může za asociaci jednat samostatně.
2. Předseda a místopředseda zastupují asociaci navenek, jednají jejím jménem. Rozsah pravomocí předsedy a místopředsedy stanoví rada.
3. Předsedu a místopředsedu volí rada asociace.
4. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a plynulý chod asociace.
5. Předseda připravuje podklady pro jednání rady asociace.
6. Předseda asociace a místopředseda asociace mohou společně udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Čl. 10 Revizní rada
1. Je kontrolním orgánem asociace, je volena valnou hromadou a má lichý počet členů. Počet členů určuje valná hromada.
2. Revizní rada volí ze svého středu hlavního revizora, který organizuje a řídí její činnost,
3. Revizní rada kontroluje činnost asociace, hospodaření s finančními prostředky a o své činnosti podává zprávu valné hromadě asociace.

Čl. 11 Zásady hospodaření
1. Asociace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) dotace a granty,
c) členské příspěvky,
d) členský příspěvek se stanoví na 1 rok. Člen asociace je povinen příspěvek uhradit do 30 dnů od vzniku členství. V dalších letech do 30. 6. . Nezaplatí-li člen členský příspěvek ve stanovené lhůtě pozastavují se jeho členská práva do dne uhrazení příspěvku,
e) prostředky získané vlastní činností, přičemž zůstává podmínkou, že se asociace neorientuje na vytváření zisku, ale získává prostředky pouze jako vedlejší aspekt svého působení a používá je výhradně na krytí nákladů spojených s fungováním asociace.
3. Za hospodaření asociace odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 12 Zánik asociace
1. Asociace zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li asociace dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 13 Závěrečná ustanovení
Asociace může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád asociace.

V Praze dne 10. 3. 2010